ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐԻ ՏՀ

Քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման հարցաշարերի տեղեկատվական համակարգը մշակվել է 2010 թվականին։ Տեղեկատվական համակարգում ավտոմատացված են քաղաքացիական ծառայության գրավոր և բանավոր հարցաշարերի մուտքագրման, որոնման, դիտման և խմբագրման, այդ հարցաշարերի հիման վրա հարցատոմսերի ավտոմատ ձևավորման, գրավոր հարցատոմսերի արդյունքների ավտոմատ հաշվարկման գործընթացները։