ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐԻ ՏՀ

Քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման հարցաշարերի տեղեկատվական համակարգը մշակվել է 2010 թ.-ին։ Տեղեկատվական համակարգում ավտոմատացված են քաղաքացիական ծառայության գրավոր և բանավոր հարցաշարերի մուտքագրման, որոնման, դիտման և խմբագրման, տվյալ հարցաշարերի հիման վրա հարցատոմսերի ավտոմատ ձևավորման, գրավոր հարցատոմսերի արդյունքների ավտոմատ հաշվարկման գործընթացները։